Today Ranking (Hourly Update)

เลือกหน้า1 | 2 |

ที่ 1) www.set.or.th หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 130,312
PV: 1,828,038
traffic
เพศ
ผู้ชาย 76.92%
ผู้หญิง 23.08%

ที่ 2) www.settrade.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 80,467
PV: 926,715
traffic
เพศ
ผู้ชาย 76.67%
ผู้หญิง 23.33%

ที่ 3) www.bangkokbank.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 58,357
PV: 137,390
traffic
เพศ
ผู้ชาย 37.50%
ผู้หญิง 62.50%

ที่ 4) www.roojai.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 41,052
PV: 62,224
traffic

ที่ 5) www.eFinanceThai.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 31,722
PV: 189,283
traffic
เพศ
ผู้ชาย 40.22%
ผู้หญิง 59.78%

ที่ 6) www.tmbbank.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 24,243
PV: 71,280
traffic
เพศ
ผู้ชาย 50%
ผู้หญิง 50%

ที่ 7) www.wealthmagik.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 15,025
PV: 71,534
traffic

ที่ 8) www.ghbank.co.th หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 9,720
PV: 40,042
traffic
เพศ
ผู้ชาย 37.13%
ผู้หญิง 62.87%

ที่ 9) www.finnomena.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 8,516
PV: 16,361
traffic

ที่ 10) www.stock2morrow.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 7,950
PV: 27,451
traffic
เพศ
ผู้ชาย 44.33%
ผู้หญิง 55.67%

ที่ 11) thaigold.info หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 7,442
PV: 16,987
traffic
เพศ
ผู้ชาย 38.10%
ผู้หญิง 61.90%

ที่ 12) www.goldhips.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 7,205
PV: 17,700

ที่ 13) www.bualuang.co.th หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 6,155
PV: 10,373
traffic
เพศ
ผู้ชาย 39.49%
ผู้หญิง 60.51%

ที่ 14) www.avaccount.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 3,587
PV: 5,544

ที่ 15) www.tfex.co.th หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 2,961
PV: 10,535
traffic
เพศ
ผู้ชาย 36.50%
ผู้หญิง 63.50%

ที่ 16) moneyandbanking.co.th หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 2,750
PV: 4,354
traffic

ที่ 17) money2know.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 2,560
PV: 4,103
traffic

ที่ 18) www.namchiang.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 2,444
PV: 4,547

ที่ 19) www.scbs.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 2,265
PV: 6,458
traffic
เพศ
ผู้ชาย 36%
ผู้หญิง 64%

ที่ 20) www.taradthong.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 2,128
PV: 4,392
traffic
เพศ
ผู้ชาย 36.07%
ผู้หญิง 63.93%

ที่ 21) www.poems.in.th หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 1,914
PV: 5,679
traffic
เพศ
ผู้ชาย 38.33%
ผู้หญิง 61.67%

ที่ 22) www.bangkokinsurance.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 1,829
PV: 7,952
traffic
เพศ
ผู้ชาย 37.76%
ผู้หญิง 62.24%

ที่ 23) www.doohoon.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 1,476
PV: 3,758
traffic
เพศ
ผู้ชาย 39.88%
ผู้หญิง 60.12%

ที่ 24) smebank.co.th หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 1,396
PV: 5,692
traffic

ที่ 25) www.dhipaya.co.th หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 1,285
PV: 4,462
traffic
เพศ
ผู้ชาย 36.29%
ผู้หญิง 63.71%

ที่ 26) www.share2trade.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 1,031
PV: 1,398
traffic

ที่ 27) www.ruayhoon.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 996
PV: 2,209
traffic
เพศ
ผู้ชาย 37.01%
ผู้หญิง 62.99%

ที่ 28) www.tlaa.org หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 612
PV: 2,593
traffic
เพศ
ผู้ชาย 36.36%
ผู้หญิง 63.64%

ที่ 29) www.ktb.co.th หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 577
PV: 1,212

ที่ 30) www.rvp.co.th หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 574
PV: 1,214
traffic
เพศ
ผู้ชาย 37.27%
ผู้หญิง 62.73%

ที่ 31) www.sctgold.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 542
PV: 1,609
traffic

ที่ 32) www.thaimutualfund.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 460
PV: 1,885
traffic
เพศ
ผู้ชาย 37.50%
ผู้หญิง 62.50%

ที่ 33) www.moneyhub.in.th หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 454
PV: 499
traffic

ที่ 34) www.thailandoption.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 432
PV: 861
traffic

ที่ 35) www.refinance.co.th หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 412
PV: 1,340

ที่ 36) www.Kawna.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 262
PV: 4,031

ที่ 37) www.stockwave.in.th หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 215
PV: 325
traffic
เพศ
ผู้ชาย 38.26%
ผู้หญิง 61.74%

ที่ 38) www.silkspan.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 114
PV: 137
traffic
เพศ
ผู้ชาย 41.92%
ผู้หญิง 58.08%
เลือกหน้า1 | 2 |